ກົດໝາຍ ວັນທີປະກາດ ເລກທີ 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ     15 ກໍລະກົດ 2015      61/ສພຊ