ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

       ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສະໜາມໄຊ, ທາງຂ້າງ ຕໍ່ໜ້າກັບ ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (LTC), ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,  ໂທ ແລະ ແຟັກ : 041 252162, 041 212168,  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
041 2520162, 041 212 168 
-  ຂະແໜງ ເລຂາການນຳ 
041 202 268
-  ຂະແໜງ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ  041 252 562
-  ຂະແໜງ ບໍລິຫານ,ພິທີການ ແລະ ການເງິນ 041 252 973
-  ຂະແໜງ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ 041 252 972
ພະແນກການອ້ອມຂ້າງຫ້ອງວ່າການແຂວງ
- ຄະນະ ຈັດຕັ້ງແຂວງ
 041 2140327
 ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ  041 252 737
 - ພະແນກ ພາຍໃນແຂວງ  041 252 632
 - ພະແນກ ໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ  041 212 252
 - ພະແນກ ກວດກາແຂວງ  041 212 057
 - ຫ້ອງການ ຊາວໜຸ່ມແຂວງ   041 253 518
 - ຫ້ອງການ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ   041 212 016
 - ຫ້ອງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ  041 212 044
 - ຫ້ອງການ ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ  041 253 354
 - ຫ້ອງການ ກຳມະບານແຂວງ  041 212 193
 - ຫ້ອງການ ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ  041 212 257
 - ຫ້ອງການ ຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ   041 252 773